แบบสำรวจความคิดเห็น
live_help ท่านอยากให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองพัฒนาด้านใดบ้าง


ด้านสาธารณะสุข [1 คะแนน ร้อยละ 100]
ด้านการศึกษาท้องถิ่น [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน [0 คะแนน ร้อยละ 0]

คะแนนรวม = 1 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100