head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
Untitled Document
สำนักปลัด

ชื่อ-สกุล :: นายสันทัด จันทร์เพชร
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

ชื่อ-สกุล :: นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

ชื่อ-สกุล ::นายภาคิน ชัยแก้วเม
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักงานปลัด

ชื่อ-สกุล :: นางจิดาภา สุฤทธิ์
ตำแหน่ง :: บุคลากร

ชื่อ-สกุล :: ว่าง
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่วิเคราะห๋นโยบายและแผน

ชื่อ-สกุล :: นางสาวพรพรรณ จันทร์ตาธรรม
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ-สกุล :: นายณรงค์ฤทธิ์ มูลอินต๊ะ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ-สกุล :: ว่าง
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อ-สกุล :: นางสาวอรอนงค์ สุขสา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ชื่อ-สกุล :: นายวรพัฒน์ ชะมือ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ-สกุล :: นายสรศักดิ์ ชัยชนะ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ-สกุล :: นายจำเรียม จันทร์ทรา
ตำแหน่ง :: พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

ชื่อ-สกุล :: นายธิติ เต็งนุ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อ-สกุล :: นายนิรันดร์ อภิวงค์
ตำแหน่ง :: พนักงานดับเพลิง

ชื่อ-สกุล :: นางสาวมีจู เชอมือ
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล :: นายธงชัย คำจริง
ตำแหน่ง :: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ชื่อ-สกุล :: นายเสนีย์ เมอโปะ
ตำแหน่ง :: พนักงานประจำรถขยะ

ชื่อ-สกุล :: นายราเชนทร์ สันติคีรีดล
ตำแหน่ง :: พนักงานประจำรถขยะ

ชื่อ-สกุล :: นายอาผ่า แซ่มือ
ตำแหน่ง :: คนงานประจำรถขยะ

ชื่อ-สกุล :: นายเจียมลิ่น แซ่จ๋าว
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างเหมา

ชื่อ-สกุล :: นายประทีป แซ่จ๋าว
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างเหมา

 
 
footter