head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
Untitled Document
ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล :: นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก(รักษาการ) หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล :: นายสุรเดช ชัยธิสาร
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ-สกุล :: นาย ณัฐพงศ์ อุดปิน
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ-สกุล :: นางรุ่งนภา ภัทรศักดากุล
ตำแหน่ง :: ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านธาตุ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ลี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านธาตุ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวอารีวรรณ คันศร
ตำแหน่ง :: ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านป่าคาสุขใจ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวจุฬาภรณ์ กัลยา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านป่าคาสุขใจ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวสุวิจิตรา เดชรส
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านป่าคาสุขใจ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวกุหลาบ เชอมือ
ตำแหน่ง :: ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านอาแบ

ชื่อ-สกุล :: นางเขมิกา รุ่งลักษมี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านอาแบ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวเรืองวิไล เชอมือ
ตำแหน่ง :: ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านพนาสวรรค์

ชื่อ-สกุล :: นางสาวภัสรา แซ่จ๋าว
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านพนาสวรรค์

ชื่อ-สกุล :: นางสาวอุชุญา จิระภัทรธร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านพนาสวรรค์

ชื่อ-สกุล :: นางเสาวรักษ์ คำภิละ
ตำแหน่ง :: ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านแม่เต๋อ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวสุพรรษา ไชยชมภู
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านแม่เต๋อ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวนิชาภัทร สว่างถาวรกุล
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านแม่จันหลวง

ชื่อ-สกุล :: นางสาวมาลีวัลย์ พิสัยเลิศ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :: บ้านแม่จันหลวง

 
 
footter