head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
Untitled Document
ส่วนโยธา

ชื่อ-สกุล :: นายชยพล คำภิละ
ตำแหน่ง :: หัวหน้าส่วนโยธา

ชื่อ-สกุล :: นายดนัย สมสมิท
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อ-สกุล :: นายเนรมิตร โซเซกู่
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อ-สกุล :: นายอนุพงศ์ ตาสาย
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อ-สกุล :: นายอำนาจ ขันธะปรีชา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล :: นายณัฐวุฒิ พรมไชยวงศ์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ-สกุล :: นายวิโรจน์ กัลยา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ชื่อ-สกุล :: นายเอกพงษ์ ใหม่ห้อง
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล :: นายศุกร์ภชัย เทพอุดม
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล :: นางสาวเขมกร เทพนัน
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 
 
 
 
 
 
footter