head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
Untitled Document
ขอบเขตและโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มีเนื้อที่ทั้งหมด 115.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,045 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 75 กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านสันติคีรี บ้านอาแหละ
บ้านเลาสิบ บ้านธาตุ บ้านป่าคาสุขใจ บ้านกลาง บ้านอาแบ บ้านป่าคาสามัคคี บ้านพนาสวรรค์
บ้านแม่จันหลวง บ้านเจียงจาใส บ้านใหม่สันติ และบ้านตงจาใส มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น
15,863 คน แยกเป็นชาย 7,812 คน และหญิง 7,850 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,849 ครัวเรือน

ภาพ 1 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่มา : บันทึกภาพจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552


          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกมีพันธกิจส่งเสริมการบริหารงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และพึงพอใจ พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างและระบบงานที่ยืดหยุ่น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก,2551ก:21-25) ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน


1.1 การสร้างงาน เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
1.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายแห่งรัฐ


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ


2.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2.2 งานก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ำ และปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
2.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง


3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3.2 จัดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
3.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
3.4 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.7 ส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน
3.8 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3.9 งานสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ


4.1 ส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
4.2 ส่งเสริมแหล่งงาน สร้างอาชีพในภาคครัวเรือน
4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน


5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม


5.1 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รัก หวงแหน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
5.2 กำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
5.3 เพิ่มพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ
ลำธาร
5.4 วางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
5.5 งานป้องกันและเฝ้าระวัง


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่องค์การสมัยใหม่


6.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
พึงพอใจ
6.2 พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
6.3 เปิดช่องทางการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง
6.4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
6.5 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
6.6 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์สำคัญข้างต้น โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 1 สำนักงาน 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 1) สำนักงานปลัด 2) ส่วนการคลัง 3) ส่วนโยธา และ 4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในแต่ละส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้ (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก,2551ข:1-12)
1) สำนักงานปลัด ประกอบด้วย 7 งาน ได้แก่


(1) งานบริหารงานทั่วไป มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานธุรการ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทำเอกสาร และรับ-ส่งหนังสือ
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความช่วยเหลือ หรืออื่นๆ
- งานยกร่างข้อบัญญัติต่างๆ ที่พึงมีใช้บังคับในเขตพื้นที่
- งานการให้บริการสาธารณะต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตตำบล ข้อมูลข่าวสารราชการ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- งานเกี่ยวกับนิติกร สัญญา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
- เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ อบต.
- งานบริหารราชการทั่วไปของ อบต.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(2) งานการเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
- งานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาการมอบหมายงาน การใช้ประโยชน์ การให้รางวัลสิ่งจูงใจ การลงโทษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(3) งานนโยบายและแผน มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- จัดเก็บข้อมูล ปัญหา ความต้องการต่างๆ ในพื้นที่ แล้วทำการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลภาพ เพื่อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
- จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนา อบต./แผนปฏิบัติการข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
- จัดทำแผนชุมชน และร่วมจัดเวทีประชาคม
- ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ อบต. ให้การอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานอื่น
- การโอน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
- งานนโยบายด้านต่างๆ เช่น การเมือง การบริหารเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- จัดทำแผนป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
- งานเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ
- งานฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัย
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและระยะหลังสิ้นสุดภัย
- การบริหารจัดการศูนย์ อปพร.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(5) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
- การพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
- การให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
- การสร้างองค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(6) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช.2 ค.
- งานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน แสวงหาผู้นำองค์กรชุมชนเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ
- งานกิจกรรมกลุ่มสตรี แม่บ้าน และ อสม.
- งานส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสินค้า OTOP หรือการรวมกลุ่มทางสังคม
- งานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ การกระทุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนชรา การถูกล่อลวง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
- งานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ เช่น ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(7) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรคติดต่อ
- งานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- งานระบบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- งานเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


2) ส่วนการคลัง ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่


(1) งานการเงินและบัญชี มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ-ส่งเงินและคณะกรรมการตรวจสอบ
- การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน
- การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไป ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และเงินรายได้อื่นๆ
- การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร
- การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกตัดยอดเงินงบประมาณ และตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
- การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
- การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน
- ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
- การรับเงินได้จากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินกู้สวัสดิการธนาคาร เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายในกำหนดเวลา
- การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
- การเบิกเงินสวัสดิการรักษาค่าพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเล่าเรียนบุตร เงินสำรองจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
- การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอื่นๆ
- การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา เป็นต้น
- จัดทำรายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำเดือน การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
- การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่ รายงานการใช้จ่ายเงิน เศรษฐกิจชุมชน รายงานเงินสะสม รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี
- การควบคุมงบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- จัดเก็บรายได้ที่ อบต.แม่สลองนอก จัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ
- งานประเมินการจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี
- จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้
- จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุง
ท้องที่ ภาษีป้าย
- งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่น ค่าบริการเก็บขนขยะ
- งานจัดทำทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


(3) งานทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์
- เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ หรือเสื่อมสภาพ และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน
- งานอื่นๆ ที่ได้รบมอบหมาย


3) ส่วนโยธา ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่
(1) งานออกแบบและควบคุมงาน มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง และบูรณะถนน อาคาร ไฟฟ้า ประปา สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- งานควบคุมอาคาร การขุดและถมดิน
- งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ
- การจัดทำแผนงานโครงการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด การวางผังพัฒนาเมือง และงานควบคุมทางผังเมือง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(2) งานก่อสร้าง มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการก่อสร้างและบูรณะถนน อาคารไฟฟ้า ประปา สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และการบำรุงรักษา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


4) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่
(1) งานบริหารการศึกษา มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- วางแผน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนววัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการต่างๆ การพัฒนาโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดบริการส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย
- เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการและนโยบาย หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


(2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- บริหารจัดการการเรียนการสอน และทำการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
- จัดประชุม อบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- เผยแพร่งานการศึกษาหรือทางวิชาการผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น บทความวารสาร หรือเอกสารต่างๆ เป็นต้น
- จัดงานหรือกิจกรรมส่งเสริมด้านการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง อบต. กับชุมชนและสถานศึกษา
- บริหารโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและงบประมาณระหว่างประจำปี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบาย หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาพ 2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 
footter