head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

Untitled Document
คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล :: นายสมบูรณ์ มาเยอะ
ตำแหน่ง :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

ชื่อ-สกุล :: นายศักดิ์สิทธิ์ เมืองแสน
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

ชื่อ-สกุล :: นางกาญจนา จันทร์หอมสกุล
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

ชื่อ-สกุล :: นายสนั่น กุ่ยยือ
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น