head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

สมาชิกสภา อบต.แม่สลองนอก

ชื่อ-สกุล :: นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
ตำแหน่ง :: ประธานสภา อบต.

ชื่อ-สกุล :: น.ส.อุบล แซ่หวัง
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา อบต.

ชื่อ-สกุล :: นายเอี้ยวโฮ่ แซ่จัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่1

ชื่อ-สกุล :: นายศักดิ์ดา ทวีอภิรดีวิทยา
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่1

ชื่อ-สกุล :: นายพิชัย ซึมือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่2

ชื่อ-สกุล :: นายอภิชาติ คีรีเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่2

ชื่อ-สกุล :: นายเกรียงศักดิ์ รุ่งลภัสดา
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่3

ชื่อ-สกุล :: นายรังสรรค์ เบียวเช
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่3

ชื่อ-สกุล :: นายเชฐพร ยิ่งยศวิบูลกุล
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่4

ชื่อ-สกุล :: นายจักรชัย อภิกมลชัย
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่4

ชื่อ-สกุล :: นายอาหลา หมี่โป๊ะ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่5

ชื่อ-สกุล :: นายอาซือ แย่แบวกู่
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่5

ชื่อ-สกุล :: นางกว๋อฟัง แซ่หยาง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่6

ชื่อ-สกุล :: นายเทียนฟู แซ่จัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่6

ชื่อ-สกุล :: นายพีระศักดิ์ รุ่งลักษมี
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่7

ชื่อ-สกุล :: นายอาจู เชอมือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่7

ชื่อ-สกุล :: นายนที เชอมือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่8

ชื่อ-สกุล :: นายมงคล เบียชิ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่8

ชื่อ-สกุล :: นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่9

ชื่อ-สกุล :: นายจิ้งหยง แซ่จุง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่9

ชื่อ-สกุล :: นายไพศาล โซ่เซ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่10

ชื่อ-สกุล :: นายอาโซ วุยซือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่10

ชื่อ-สกุล :: นายสุวิทย์ กันทรประดิษฐ์
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่11

ชื่อ-สกุล :: นางจารุวรรณ กิตติศัพท์ธารา
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่11

ชื่อ-สกุล :: น.ส.อุบล แซ่หวัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่12

ชื่อ-สกุล :: นายอาโซ มาเญอะ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่12

ชื่อ-สกุล :: นายสุรชัย พิมลธิติกุล
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่13

ชื่อ-สกุล :: นางสาวสลิดา แซ่จัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่13

 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น