head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
   
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองนอก

ชื่อ-สกุล :: นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
ตำแหน่ง :: ประธานสภา อบต.

ชื่อ-สกุล :: น.ส.อุบล แซ่หวัง
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา อบต.

ชื่อ-สกุล :: นายเอี้ยวโฮ่ แซ่จัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่1

ชื่อ-สกุล :: นายศักดิ์ดา ทวีอภิรดีวิทยา
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่1

ชื่อ-สกุล :: นายพิชัย ซึมือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่2

ชื่อ-สกุล :: นายอภิชาติ คีรีเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่2

ชื่อ-สกุล :: นายเกรียงศักดิ์ รุ่งลภัสดา
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่3

ชื่อ-สกุล :: นายรังสรรค์ เบียวเช
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่3

ชื่อ-สกุล :: นายเชฐพร ยิ่งยศวิบูลกุล
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่4

ชื่อ-สกุล :: นายจักรชัย อภิกมลชัย
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่4

ชื่อ-สกุล :: นายอาหลา หมี่โป๊ะ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่5

ชื่อ-สกุล :: นายอาซือ แย่แบวกู่
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่5

ชื่อ-สกุล :: นางกว๋อฟัง แซ่หยาง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่6

ชื่อ-สกุล :: นายเทียนฟู แซ่จัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่6

ชื่อ-สกุล :: นายพีระศักดิ์ รุ่งลักษมี
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่7

ชื่อ-สกุล :: นายอาจู เชอมือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่7

ชื่อ-สกุล :: นายนที เชอมือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่8

ชื่อ-สกุล :: นายมงคล เบียชิ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่8

ชื่อ-สกุล :: นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่9

ชื่อ-สกุล :: นายจิ้งหยง แซ่จุง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่9

ชื่อ-สกุล :: นายไพศาล โซ่เซ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่10

ชื่อ-สกุล :: นายอาโซ วุยซือ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่10

ชื่อ-สกุล :: นายสุวิทย์ กันทรประดิษฐ์
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่11

ชื่อ-สกุล :: นางจารุวรรณ กิตติศัพท์ธารา
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่11

ชื่อ-สกุล :: น.ส.อุบล แซ่หวัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่12

ชื่อ-สกุล :: นายอาโซ มาเญอะ
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่12

ชื่อ-สกุล :: นายสุรชัย พิมลธิติกุล
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่13

ชื่อ-สกุล :: นางสาวสลิดา แซ่จัง
ตำแหน่ง :: ส.อบต.หมู่13

 
footter