head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

Untitled Document
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายงบกลาง

*********************


รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 3,098,300.- บาท แยกเป็น
1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 2,231,600.- บาท แยกเป็น


           1.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 145,300.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับเฉพาะเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

           1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 327,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อชำระเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ 25 อัตรา และทั่วไป 10 อัตรา (ร้อยละ 10 ของค่าจ้าง/ค่าตอบแทนรายเดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

           1.3 เงินทุนการศึกษา ตั้งไว้ 305,000.- บาท แยกเป็น
                      1.3.1 เงินทุนการศึกษา ตั้งไว้ 60,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ทุน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
                      1.3.2 เงินทุนการศึกษา ตั้งไว้ 75,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับ นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต (ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนดแต่ไม่เกินปีละ 33,000 บาท) จำนวน 5 ทุนๆละ 15,000 บาท
                      1.3.3 เงินทุนการศึกษา ตั้งไว้ 170,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท จำนวน 2 ทุนๆ ละ 40,000 บาท และจำนวน 1 ทุนๆ ละ 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

           1.4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตั้งไว้ 152,300.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่สลองนอก ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนยอดเงินจัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชากร 12,688 คนX 40 บาท เป็นเงิน 507,520 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

           1.5 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 990,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 165 ราย ๆ ละ 500 บาท / เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 67 ข้อ 1

           1.6. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ตั้งไว้ 72,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติด เชื้อเอดส์ จำนวน 12 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 67 ข้อ 3

           1.7. ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 240,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จำนวน 40 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 67 ข้อ 2


2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 866,700.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือไว้ใช้ จ่ายในกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือไว้ใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 68 ข้อ 1

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

****************************


ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,767,303.- บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 7,722,303.- บาท แยกเป็น

           1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,316,020.- บาท
เงินเดือน ตั้งไว้ 1,316,020.- บาท

                      1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 822,420.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักพัฒนาการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลหรือในตำแหน่งอื่นกรณีมีการโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ในภายหลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.1.2 ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 307,600.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
                                 1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 144,000.- บาท(12,000บาทX12เดือน)
                                 2) ตั้งชดเชยกรณีเบิกทวนให้แก่ นายก อบต. จากวันที่ 6-30 กันยายน 2552 นับจากวันเลือกตั้งกรณีสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552/วันเลือกตั้ง 6 กันยายน 2552 ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง 2 ตุลาคม 2552 เป็นเงิน 10,000.- บาท
                                 3) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 153,600.- บาท (6,400 บาทX 12 เดือนX 2 คน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.1.3 ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 72,000.- บาท ( 6,000 บาทX12 เดือน) คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 42,000.- บาท ( 3,500 บาทX12 เดือน) คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.1.5 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 72,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักพัฒนาการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือในตำแหน่งอื่นกรณีมีการโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ในภายหลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ - บาท

           1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 1,099,080.- บาท แยกเป็น
                      1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 834,960.- บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
                                 (1) ประเภทตามภารกิจ 5 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ) และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
                                 (2) ประเภททั่วไป 8 อัตรา ประกอบด้วย นักการภารโรง คนงานทั่วไป (2 อัตรา)พนักงานประจำรถขยะ(3 อัตรา) และพนักงานดับเพลิง( 2 อัตรา)

                      1.2.2 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 264,120.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให้แก่พนักงานจ้าง
                                 (1) ประเภทตามภารกิจ 5 อัตรา ตามตำแหน่งในข้อ 1.2.1 (1)
                                 (2) ประเภททั่วไป 8 อัตรา ตามตำแหน่งในข้อ 1.2.1 (2)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

           1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 4,952,203.- บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,324,703.- บาท
                      1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา ตั้งไว้ 1,829,140.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
                                 1) ประธานสภา เป็นเงิน 102,000.- บาท( 8,500 บาทX12 เดือน )
                                 2) รองประธานสภา เป็นเงิน 76,440.- บาท( 6,370 บาทX12 เดือน )
                                 3) สมาชิกสภา จำนวน 24 อัตรา เป็นเงิน 1,468,800.- บาท( 5,100 บาทX12 เดือนX24 คน)
                                 4) เลขานุการสภา เป็นเงิน 71,400.- บาท( 5,950 บาทX12 เดือน )
                                 5) ตั้งชดเชยกรณีเบิกทวนให้แก่ผู้มีสิทธิตามข้อ 1) - 3) จากวันที่ 6-30 กันยายน 2552นับจากวันเลือกตั้งกรณีสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552/วันเลือกตั้ง 6 กันยายน 2552 ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง 2 ตุลาคม 2552 เป็นเงิน 110,500.-บาท(4,250 บาทX 26 คน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 62,400.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 คน (12 ครั้งX 200 บาทX 26 คน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.3 ประเภทค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 70,000.- บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล นายก อบต. และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 3,600.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.6 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ช่วยเหลืองานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. กรณีแทนตำแหน่งว่าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.7 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 199,563.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 18 อัตรา กรณีผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดี (ผ่านเกณฑ์ 60%ขึ้นไป) และได้รับคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(ผ่านเกณฑ์ 75%ขึ้นไป) และมีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ยังไม่ถึงร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบ/ประกาศ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)


                      1.3.8 ประเภทตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล จปฐ 1 / กชช.2 ค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 57 ข้อ 4
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,407,500.- บาท

                      1.3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 308,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
                                 (1) การได้มาซึ่งสิ่งของและบริการ ตั้งไว้ 303,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของและบริการต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือรวบรวมกฎหมาย ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามจัดระเบียบจราจร รักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
                                 (2) ค่าเช่าใช้พื้นที่ Web Site ตั้งไว้ 5,500.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ใช้พื้นที่สร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของอบต.แม่สลองนอก สำหรับเป็นช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (เหมาจ่ายตลอดปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.10 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือร่วมประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                      1.3.11 ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,949,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น
                                 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 300,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคคลผู้มีสิทธิอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

                                 (2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้ ตั้งไว้ 10,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
                                 (3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายแห่งรัฐ ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดฝึกอบรมวิชาชีพ ค่าจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือประกอบอาชีพ วัสดุการเกษตร ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุด ค่าจ้างแรงงาน และอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับราษฎรที่ฐานะยากจนตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 38 ข้อ 1 และ 2
                                 (4) ค่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ตั้งไว้ 14,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกตามมิติที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
                                 (5) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. ตั้งไว้ 30,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้อง จ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
                                 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลชา ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 14 ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่มคณะกรรมการจัดงาน ค่าสิ่งของหรือเงินรางวัลการแสดง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว(00264) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 69 ข้อ 2
                                 (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 300,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับบุคลากรของ อบต. และหรือกลุ่มองค์กร มวลชนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานศึกษา
ไม่กำหนดระดับ(00214) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 79 ข้อ 1
                                 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตั้งไว้ 65,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น อบต.เคลื่อนที่พบปะและให้บริการประชาชนนอกสถานที่ การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การจัดเวทีประชาคมตำบล การจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 78 ข้อ 1 และ 2
                                 (9) ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงบูรณาการของ ศตส. อบต.แม่สลองนอก เช่น การบำบัด การฟื้นฟู การเฝ้าระวังสกัดกั้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 57 ข้อ 5
                                 (10) ค่าใช้จ่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 30,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และ การมีส่วนร่วมแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ให้เกิดความตระหนักมีวินัยจราจร และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์การจราจรอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 68 ข้อ 4 และ 6
                                 (11) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งไว้ 100,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือ ผู้ยากจน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)

                      1.3.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้คนมาท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว(00264) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 69 ข้อ 1
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 220,000.- บาท

                      1.3.13 ประเภทวัสดุเคมี ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีฉีดพ่นกำจัดเชื้อไข้หวัดนก ไข้เลือดออก น้ำยาเคมีฉีดพ่นกำจัดยุง ทรายเคมีฟอร์กำจัดลูกน้ำ ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น(00223)

                      1.3.14 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 40,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ดิน ปุ๋ย เถ้าแกลบเผา ถุงพลาสติก กิ่งพันธุ์ไม้ผล/ไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น สำหรับนำมาเพาะขยายพันธ์ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปลูก ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร หรือวัสดุการเกษตรอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(000320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321)

                      1.3.15 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 100,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ลูกแบดมินตัน
ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน เป็นต้น สำหรับมอบให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน ทีมนักกีฬา และไว้ใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 65 ข้อ 4

                      1.3.16 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 30,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามประเภทและวิธีการงบประมาณ เช่น บัตรเลือกตั้ง แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (กรณีทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

           1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ - บาท
           1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 355,000.- บาท แยกเป็น
                      1.5.1 อุดหนุนกิจการงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่นอำเภอแม่ฟ้าหลวง ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วัยปิยมหาราช วัยพระราชสมภพสมเด็จ- พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง พิธีสรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช และพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
                      1.5.2 อุดหนุนกิจการการบริหารงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตั้งไว้ 55,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 81 ข้อ 1
                      1.5.3 อุดหนุนกิจการกลุ่มสตรีแม่บ้าน ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ แม่ฟ้าหลวง/ตำบลแม่สลองนอก ตั้งไว้ 10,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 55 ข้อ 2
                      1.5.4 อุดหนุนกิจการกลุ่มสตรีแม่บ้าน ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ แม่ฟ้าหลวง ตั้งไว้ 10,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 ของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หรือ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 55 ข้อ 2
                      1.5.5 อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ให้แก่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสม.) ตั้งไว้ 130,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ/เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศสม./อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก ทั้ง 13 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 62 ข้อ 17
                      1.5.6 อุดหนุนกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศตส.จว.ชร.) ตั้งไว้ 50,000 บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
                      1.5.7 อุดหนุนกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ ตั้งไว้ 50,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และหมอกควัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

           1.6 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ - บาท


2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 45,000.- บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 45,000.- บาท แยกเป็น


           2.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 45,000.- บาท
                      2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ตั้งไว้ 45,000.- บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง สำหรับไว้ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานด้านการนำเสนอ/บรรยายสรุปงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ มีรายละเอียดดังนี้
                                 (1) CPU แบบ Intel Core TM 2 Duo หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.8 GHz
                                 (2) แผงวงจรหลัก (Main board) ความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า 1066 MHz
                                 (3) ส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จำนวน 1 หน่วย ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
                                 (4) RAM ชนิด DDR หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
                                 (5) Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 GB
                                 (6) จอภาพแบบ BrightView Widescreen LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 pixel มีขนาดไม่น้อยกว่า 17.3 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป((00111) และปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 81 ข้อ 3

           2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ - บาท

 
 
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น